carolyna

113 tekstów – auto­rem jest ca­roly­na.

Jesień

Na stru­nach sreb­rnej harfy
wiatr zap­la­ta z mok­rych korali
war­kocze kałuż

Ciem­ne po­całun­ki chmur
wędrują nad moją głową
w la­biryn­cie miasta

Drze­wa wykonują
naj­bar­dziej ma­low­niczy strip­tiz sezonu
roz­rzu­cając dookoła
żółto- czer­woną bieliznę

Noc od­dycha co­raz szybciej
w klep­syd­rze dnia 

wiersz • dzisiaj, 10:17

***

Pięczeć czasu
za­myka usta
i serca

Zam­raża resztki uczuć
aby później
młot­kiem rozumu
roz­bić je na ty­siące
nic nie znaczących kryształków....

Zap­la­tam pętlę gniewu
na szu­bieni­cy Twej szyi
Nożem cierpliwości
po­woli pod­rzy­nam gardło

Mam czas,
by mi­nuta po minucie
roz­koszo­wać się
twoim upadkiem
z piedes­tału arogancji

Głośno klaszczę w dłonie,
A ty
uk­ry­ty pod osłoną nocy,
niczym Do­rian Gray
milkniesz,
by nikt nie odkrył
ja­ki jes­teś naprawdę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2018, 10:34

***

Og­rzej mnie ciepłym swetrem
swych ramion
wydzier­ga­nym szydełkami
słów naj­czul­szych z możliwych

Spraw bym przet­rwała zimę
ich spoj­rzeń
oraz do­tyk ich pięści

Zbudź mnie ze snu
gdy na­dej­dzie wiosna 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2018, 13:44

Za późno

Zes­kro­bałeś mnie
z po­wie­rzchni okna
na świat,
którym byłam zanim
roz­biłeś klep­sydrę złudzeń

Ka­mieni­ce jej ramion
drwią szyderczo
ba­wiąc się ślepo
dźwiękiem twych warg

A ty milczeniem
ig­no­rujesz moją obecność
na pla­necie ciszy

Kiedyś zab­rzmi martwy
dotąd dzwon wewnętrznych futryn
Twe­go wnętrza

Po­zos­tanę jed­nak echem
na cmen­tarzu twe­go życia 

wiersz • 7 sierpnia 2018, 13:08

***

Uk­ry­ta w liściach tęczy
mie­szam ze sobą
ko­lory świata

Pędzlem odwagi
na płótnie życia
ma­luję sny

A czas wska­zuje mi
z nadzieją
właściwą drogę
do domu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 lipca 2018, 09:54

Odrodzenie

Na stru­nach ciszy
grasz
so­natę oczyszczenia

Spa­lone w ogniu
skrzyp­ce ciał
za­mil­kną na wieki

Ich popioły
zbie­rzesz z podłogi ziemi
i roz­sy­piesz w czte­ry stro­ny świata
kreując no­wy początek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 13:07

Zanikanie

Po śladach
Twoich oddechów
kroczę nieśmiało
na pus­ty­ni ulic
pośród gwaru
śmiechów naszych
niena­rodzo­nych dzieci

Przędę w pośpiechu
wrze­ciono życia
małych dłoni
i stóp

Być może zdążę
nim Na­tura wy­da wy­rok .... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2018, 10:49

***

Sto­pami czasu
kroczę
pop­rzez świat
naszych uczuć

Prze­mie­rzam dżun­gle gniewu,
przepływam oceany wspomnień
susząc się na plażach uśmiechu

Mijam
skom­pli­kowa­ne uli­ce relacji
szu­kając adresu
pod którym mie­szka Two­je serce 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2018, 10:40

Urodziny

Cichutko
pal­ca­mi czasu
od­liczam zmarszczki
na płótnie twarzy

Liczę sny niespełnione
i uśmie­chy bliskich

Za­mykam oczy
moc­no zdmuchując
świe­czki na tor­cie
przyszłośći

Ko­lej­ne marze­nie
umieszczam
w skar­bcu serca

Może kiedyś się ziści.... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 czerwca 2018, 13:28

O Tobie

Otaczasz mnie
ot­chłanią słów
nic nieznaczących

Chwy­tasz
w pajęczynę arogancji
ta­tuując mo­tyw bólu
na sercu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2018, 08:29
carolyna

Jestem labiryntem bez wyjścia, Zagadką bez rozwiązania. Jestem kobietą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:17carolyna do­dał no­wy tek­st Jesień

22 sierpnia 2018, 06:39kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

21 sierpnia 2018, 17:57yestem sko­men­to­wał tek­st ***

21 sierpnia 2018, 10:34carolyna do­dał no­wy tek­st ***

21 sierpnia 2018, 10:22carolyna sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

21 sierpnia 2018, 10:22carolyna sko­men­to­wał tek­st nie pij

9 sierpnia 2018, 08:59kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

8 sierpnia 2018, 06:33carolyna sko­men­to­wał tek­st Nie za­suszaj ko­lorów la­ta zos­taw [...]

7 sierpnia 2018, 13:44carolyna do­dał no­wy tek­st ***

7 sierpnia 2018, 13:08carolyna do­dał no­wy tek­st Za późno