carolyna

56 tekstów – auto­rem jest ca­roly­na.

***

Mi­mo, iż owoc
z drze­wa poznania
po­zos­tał nietknięty

Niczym Ewę
wyg­nałeś mnie z raju
nagą i bezbronną

Dziś zag­ry­zając war­gi do krwi
zry­wam owo­ce gniewu
z krze­wu milczenia

Roz­kwi­tając powoli
w ra­mionach niewinności,
która kar­mi go­ryczą obo­lałe serce 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 13:07

* * *

O zmroku
Nieśmiało za­cis­kam pięści
Wal­cząc za­ciek­le na rin­gu życia
O każdy od­dech,
każdy krzyk
I łzę, która z dumą spływa po policzku 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 12:13

* * *

Wy­leczy­li mnie ze snów
Co pajęczą ni­cią tka­ne są przez wiatr
Ob­darli z marzeń
W uk­ry­ciu drżących na końcu tęczy

Zab­ra­li nadzieję w w blas­ku dnia
Op­le­cione­go hoj­nie war­koczem słońca
Za­dep­ta­li wiarę krzykiem
Mil­cząc głucho stopą bezbożności

Przyo­dziali dłonią zimną
W rzeczy­wis­tość szat
Gdzie naiw­ność serca
Ka­rana jest ostrzem

A przed ocza­mi pędzlem nienawiści
Wy­malo­wali świat,
W którym miłość za­wiesi­li bezwiednie
Na szu­bieni­cy losu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 stycznia 2018, 15:30

Pułapka

Tkwię
w pułapce
skon­struowa­nej
z włas­nej skóry,
dziesiątek kości, mięśni i ścięgien.

Po­między nimi
płynie rzeka
zwa­na Krwią.
A władzę sprawuje
głupi or­gan zwa­ny Sercem. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 stycznia 2018, 13:21

***

Wyrzu­cam słowa
na bruk
niechciane...
bezdomne...

Te­raz już
będziesz żył
w świecie utkanym
z mej ciszy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 stycznia 2018, 13:34

* * *

Rankiem
ubieram w mil­cze­niu
sko­rupę codzienności.

Zar­dze­wiałe palce
szu­kają bezradnie
ma­py Twe­go ciała
w po­koju złudzeń

Otaczasz mnie ciszą,
która krzykiem
roz­ci­na mo­je serce 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 stycznia 2018, 11:39

* * *

Po strzępkach
Czar­no białych klawiszy
For­te­pianu życia
Mo­je dłonie
Cichym krzykiem
Grają requiem
Dla roz­bi­tego serca,
Opuszczo­nej duszy

Nocą, pod­stępnie
Uk­radleś z mo­jej pięciolinii
Wszys­tkie krzyżyki radości
Zos­ta­wiając w zamian
Be­mole smut­ku ...

Zam­knęłam serce
Kluczem wiolinowym
By oca­lić choć resztki nut
Z których na nowo
Spróbuję zagrać
Me­lodię przetrwania 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 stycznia 2018, 20:34

Tamte dni

Ob­dzierałeś mnie z godności
ka­wałek po kawałku,
dzień po dniu,
miesiąc po miesiącu,
dotykiem,
słowami
w milczeniu,
w świet­le dnia...

Brutalnie,
szor­stką ręką zaplatałeś
war­kocze wstydu,
roz­bierałeś z niewinności,
burzyłeś dzieciństwo ... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2018, 12:28

Po drugiej stronie lustra

Po dru­giej stro­nie lustra

Smut­na Alic­ja niechętnie
rozkłada nogi,
by za­robić na czyn­sz, kawę i chleb

Biały Królik zat­ra­ca czas
W upo­jeniu alkoholowym,
w którym tkwi nieświado­mie od tygodni

Czer­wo­na królowa
każde­go dnia
mor­du­je z zimną krwią
za po­mocą niedomówień i plotek
sąsiadów swo­jej kamienicy

Kot z Cheshi­re bezkarnie
i z premedytacją
uwodzi
niewin­ne niewiasty
z pob­liskiej dzielnicy

a Ka­pelusznik pogrążony w depresji
siedząc niem­ra­wo na kozetce
połyka nieus­tannie niczym cukierki
psychot­ro­py szczęścia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 stycznia 2018, 13:18

Porcelana

Jes­tem krucha jak porcelana
Na białej skórze zaufania
Po­woli w ciszy rodzą się pęknięcia

Każdy twój gest i słowo
Ma znaczenie
Gdyż
kroczę po li­nie między
Życiem a śmiercią 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 11:22
carolyna

Jestem labiryntem bez wyjścia, Zagadką bez rozwiązania. Jestem kobietą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 15:51carolyna sko­men­to­wał tek­st ciążenie

wczoraj, 13:07carolyna do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 12:40kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 12:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Pułapka

wczoraj, 12:38kati75 sko­men­to­wał tek­st Wyleczyli mnie ze snów Co [...]

wczoraj, 12:22kati75 sko­men­to­wał tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

wczoraj, 12:13carolyna do­dał no­wy tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

wczoraj, 12:06carolyna sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

wczoraj, 12:06carolyna sko­men­to­wał tek­st Pociąg nie miłość, raczej [...]